ЗА НАС

Home »  ЗА НАС

logo amorpha foundation

amorfbg3c copy

 

ХОРА – ПРОСТРАНСТВА – ИДЕИ

Аморфа е общностна организация на млади хора, градски пространства и автентични идеи

#общност #младихора #култура

 

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АМОРФА”

Младежка фондация „Аморфа” е формирана като кулминация на седемгодишната работа на Младежка група „Аморфа” – екип от млади хора с разнообразни интереси, които осъществяват идеи в различни сфери и пространства на градската култура. По замисъла на групата, фондацията продължава да държи във фокуса на дейността си изграждането на капацитет на младите хора, което включва широка палитра от познания, умения и нагласи в общността. Фондацията разчита на многобройните си партньорства сред местни, национални и международни организации с различен ранг и функция, сред експерти и млади професионалисти в различни сфери на културния и обществен живот, и утвърдените си контакти с много наброй открити и закрити пространства от публичен и частен характер, но отворени за общността, в които осъществява своите инициативи. Характерна черта на фондацията е да поставя във фокуса индивида, около когото изгражда дейност, отразяваща важни за общността – и съответно за организацията – теми.

Резултатът е разнообразни събитийни формати – от мащабни интердисциплинарни фестивали, правещи среща между млади професионалисти, младежи и утвърдени творци, до малки творчески работилници в конкретни занаяти или изкуства, през разговори и дискусии, обучителни проекти, изложби, творчески намеси и др. Като организация, ангажирана с цялостното развитие на общността, планира и осъществява дейности във всички сфери на обществения и културен живот, сред които досега са градско изкуство, градска култура, архитектура, литература, кино, визуални и изпълнителски изкуства, приложни изкуства и занаяти, астрономия, роботика, бизнес, гражданско участие, езикови компетенции, интеркултурно общуване и образование и културна дипломация, работа с чуждестранна диаспора и българска диаспора в чужбина, и др.

Фондацията запазва и разгръща опита на групата в избора на пространства както като обект на творческа (визуална намеса) и функционална трансформация (чрез събития, съобразени с идентичността на пространството), така като домакини на дейности, чиято цел са самите места, развиване на тяхната идентичност и разширяване на техните публики.

Освен изграждане на капацитет на младите хора, свързан с техните организационни и социални умения (capacity building) и траснформиране и обживяване на частни и обществени градски пространства (place making), фондацията засилва фокуса върху работата с разчлини групи в общността. В това число освен младите хора като широка група от особен интерес, изградена от различни субкултури, поредица от дейности е посветена на чуждестранната общност в града и традиционните етнически общности. От своето създаване, фондацията избира да не развива собствено пространство, а да осъществява дейности в съществуващите места в града – резултат от острата нужда, идентифицирана в работа на младежката група, за постепенното изгражда на градска текстура от динамични публики, обживявани и разработвани с клултурни инициативи пространства, които да успеят да припознаят и социално важни теми и цели. Спрямо пространствата, темите и особеностите на културната сфера, от която са част, фондацията използва утвърдени и разработва нови събитийни формати, способни да отговорят на сложните и многопластови цели, заложени във всяка инициатива.

От своето създаване, фондацията организира устойчива поредица „Вълноломни разговори“, имаща за цел поддържането на диалог в общността по множество теми във всички сфери на обществения живот – вкл. култура, образование, бизнес, общностни процеси и др. – формулирани конкретно и разчитащи на професионалната експертиза на поканените лектори и опитността на модераторите на разговорите, също специалисти в различни сфери. Тези разговори се провеждат в набелязани от фондацията подходящи пространства в града – книжарници, културни центрове, галерии, кафенета, ресторанти и др. като са съобразени и с тяхната идентичност. Разговорите са разделени в езикови поредици, които, освен български, включват и поне още един, чужд език, често използван от носител, за който той е майчин. Под-поредиците на „Вълноломни разговори“ включват: „Вълноломни разговори: Дизайн“ с фокус върху творческата роля на човека във всички аспекти на неговия живот в сфери като психология, архитектура, танц, мода и др.; „Вълноломни разговори: Литература“, където литературни автори и произведения са коментирани като мост към културите и ценностните системи, на които принадлежат – на един или повече езици; „Вълноломни разговори в училище“, в които, благодарение на годишните си партньорства и връзка на доверие с обществени и частни учебни заведения, срещаме избрани гости от публичния формат с младите хора в разговор в училище; „Вълноломни възгледи“ – поредица интервюта с български творци за трансформацията в мисленето и реалността в следствие на пандемията от 2019 г.; „Вълноломни разговори: Insta Live“ – онлайн форматът на основната поредица, който стартира в самото начало на пандемията, замислен гъвкаво в съответствие с особената динамика на ситуацията в дигитална среда, с млади водещи, актуални за младата публика теми и в среда / приложение, разпознаваемо от тази публика, като всяка от направените срещи отразява като подаспект отварянето към света в дигитална среда чрез допълнителен фокус върху различни езици, култури и културни ценности, които се срещат в нея все по-естествено и често. Поредицата е изцяло самофинансирана дейност.

Основен елемент в организационното портфолио е авторският модул за интеркултурно образование на фондацията – Мултикултурен град, както и поредица от събития с представители на чуждестранната общност, представящ знанията и уменията на нейни представители (практически работилници в различни изкуства и културни практики, тематични разговори и лекции, и др.) и помагащи им да утвърдят мястото и приноса си в общността. Специални събития фокусират внимание върху младите хора от тези общности, както и младите хора от смесен произход, като се разработват специални дейности около тях и техните умения. (community development, foreign diaspora integration, integration of minority groups, intercultural dialogue, conflict prevention, sharing values).

Важна роля в постигането на интеркултурния диалог на местно ниво има и дългогодишното партньорство на организацията с културните представителства и посолствата в България. В тази посока, работата на фондацията развива устойчива линия на публична дипломация, като има за цел да представи заедно със своите партньори по-ясна и разбираема картина на културните особености на техните общества и да търси допирните точки с българската култура (public diplomacy). На формирането на отношение към другите култури, техните ценности и начин на живот, както и умения за разбирането им и взаимодействието с тях, посвещаваме всяко от тези събития и поставяме като приоритетна, макар не единствена, групата на младите хора с оглед бъдещото развитие на местната и националната общност.

Във връзка с тези цели, а и като естествено продължение на доминиращата тенденция в общността, свързана с миграцията – национална и чуждестранна – на младите българи, още от първите години на дейността на група разработваме инициативи, посветени на българската общност извън граница и често срещаните предизвикателства на тази група. Целите на фондацията са силно свързани с дейности, демонстриращи творческия и/или професионален принос на младите българи, придобити в чужбина, със специално внимание върху динамиката в техните културни ценности, идентичност и образователкно / професионално развитие и интегриране в приемната страната.

Идеята на младежката фондация е да съществува като база за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, имения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации. Паралелно с фондацията, продължава да съществува и да се променя сформиралата се през 2009 г. неформална младежка група Аморфа, в която участват млади хора с идеи и желание за осъществяването им. Фондацията в обществена полза е учредена през 2016 г.

 

МЛАДЕЖКА ГРУПА „АМОРФА”

Създадена на 25 януари 2009 г., Младежка група „Аморфа” е неформално обединиение, представляващо подвижен екип от млади хора при реализирането на поредица от младежки дейности, инициирани и осъществени от тях. Философията на групата се гради около постоянното привличане на млади хора, които трупат организационен и комуникативен опит при осъществяването на новите идеи, с които допринасят. В този смисъл, фокусът на нашите дейности не е върху сферата или тематиката на събитията ни, а върху хората, с които работим.

Основна цел на ниво политики е отвърждаването на неформалните младежки групи като ключов елемент на гражданското общество, създаващ реална практика за гражданско образование и участие на младите хора в разбирането, приемането и обновяването на обществените процеси.

Членовете на екипа имат умения и интереси в разнообразни сфери като архитектурата, дизайна, компютърните технологии, изкуството, политиката и правата на човека. Имаме различен организационнен опит в рамките на групата, което позволява предаването му и непрекъснатото му развиване. Това ни позволява да подготвяме различни по вид събития – в сферата на музиката, спорта, танца, изобразителното изкуство, градската култура и др. – където забавлението и (само)обучението са задължителни елементи. Към момента работим активно в сферата на градската култура, като не търсим неин превод, а допринасяме за естественото й случване в контекста, който я обуславя. Отговорността на общността към израстването, обучението и изявата на младите хора е наша отправна точка по отношение на успешното настояще и бъдеще на тази общност.

Ние сме аморфни, защото знаем – младите хора са различни, но младите хора са и динамични и променят вече различните си интересите. Ние не спираме да сме тези, които сме, но и се променяме в съответствие със средата си и с търсенията си. Искаме да правим и правим дейности, които могат да поддържат скоростта на тези промени.

С регистрирането на Младежка фондация „Аморфа”, неформалната група, от която фондацията израства, продължава да съществува паралелно и независимо като „съдържател” за развитие на умения на младите хора и да използва натрупания опит от младите членове на екипа.