УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Home »  ДЕЙНОСТИ »  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

 

Глобални цели за устойчиво развитие – 2015-2030 г.

Цел 1. Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде
Цел 2. Край на глада – постигане на продоволствената сигурност и по-добро хранене, стимулиране на устойчиво селско стопанство
Цел 3. Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст
Цел 4. Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички
Цел 5. Постигане на равенство между половете и равни права за всички жени и момичета
Цел 6. Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички
Цел 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички
Цел 8. Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички
Цел 9. Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите
Цел 10. Намаляване на неравенството между и в рамките на държавите
Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене
Цел 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство
Цел 13. Предприемане на спешни действия за борба с с изменението на климата и неговите последици


Цел 14. Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и водните ресурси за устойчиво развитие
Цел 15. Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с разпространението на необработваемите площи, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и предотвратяване загубата на биологично разнообразие
Цел 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища
Цел 17. Укрепване на средствата за изпълнение и възобновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие

Глобални цели на хилядолетието за развитие – 2000-2015

• Преодоляване на крайната бедност и глада
• Постигане на всеобщо начално образование
• Насърчаване на равенството между жените и мъжете и овластяване на жените
• Намаляване на детската смъртност
• Подобряване на здравословното състояние на майките
• Предотвратяване на разпространението на ХИВ /СПИН, малария и други заболявания
• Осигуряване на устойчива околна среда
• Създаване на глобално партньорство за развитие

 

 

Инициативи 2016 –

2016-08-12-6731Устойчиво потребление

 

 

 

 

 

 

Инициативи 2009 – 2015

Опазване на защитени видове

 

flaer_front finalcopyРециклиране

Session-24Насърчаване на равенството между жените и мъжете