ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Home »  ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Аморфа работи в няколко основни направления по отношение на хората, към които е насочена нейната дейност.

Основен адресат на инициативите, осъществявани от групата, са младите хора от местната общност, в това число такива присъединили се към или напуснали общността. С оглед на високата степен на миграция на младите хора, израстнали и образовани във Варна, към столицата на страната и към други държави и тяхната образователна система и пазар на труда, групата се стреми да поставя в своите събития темите, свързани с младежка миграция, предизвикателства пред идентичността, формиране на по-сложна личностна и културна идентичност и последиците в следващите етапи на развитие на младите хора. В същото време, интерес представляват и младите хора, станали част от местната общност след придвижването им от други части на страната или от чужбина. Освен младите чужденци от новите културни диаспори, интерес представляват и младите хора от традиционните (етнически/религиозни) малцинства.

По отношение на младите хора, които участват или са представени в инициативи на групата, Аморфа оказва подкрепа за усъвършенстване на техните умения, представяне на постиженията им пред публика, съставена както от техните връстници, така и от специалисти в сферата. В тази връзка, Аморфа си поставя за цел изграждане на контакти между младите хора и техните връстници със сходни умения и интереси, колегите им професионалисти, както и по-млади техни последователи, които могат да се учат от опита им. Инициативите на групата, особено по-мащабните от тях, привличат посетители от различни поколения като така се осигурява по-широка видимост за представените млади хора и техните умения, а същевременно се утвърждава нагласа в общността за успешното справяне и участие на младите хора в нея и за техните ценни способности. Това общуване създава споделено публично пространство, което младите хора приемат като свое и същевременно споделят свободно.

Същевременно, съществуването на групата и инициативите, които предприема, създават за членовете на екипа възможности и предизвикателства, спомагащи за развитието на техните организационни умения. Процесът на работа включва идентифициране на приоритети с оглед на целите на групата, формиране на идеи и осъществяването им от екипа, изготвяне на план за действие, определяне на параметрите на събитието, идентифициране и общуване с участниците и публиките в него, осигуряване на финансиране, комуникиране с медии, работа с партньори и др. Този аспект от работата на групата обхваща тясна селекция от млади хора, чиято натовареност и отговорност в дейностите създава условия за динамичното им личностно и професионално развитие, формиране на умения и знания, преносими при широк спектър от дейности, както и нагласи и метод на работа, които да позволят бъдещо самостоятелно надграждане и изграждане на нови компетенции в избрани от всеки сфери.

В тази връзка, дългосрочна цел на групата е интегрирането на въпросите на млади хора в други публични политики и във вземането на решения (youth mainstreaming). Особен интерес представлява интегрирания подход при включването на момичета, млади хора, живеещи във финансово затруднение, с различен етнически произход, от различна религиозна общност, с различна сексуална ориентация, с увреждания (психични и физически).